คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนัญญา จุ่นบุญ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรภัทร หล้าคำ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปราณปรียา ดาเกลี้ยง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิรภัทร นุ่มมาก
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจีรณา มังกรแก้ว
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสรา โพธิ์ขวาง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิตนิภา ยิ้มพะ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :