คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ เทศนา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระราชอุทัยโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุทิศธรรมพินัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญกล้า รณรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ สำราญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิระ ชมภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธรณ์พัฒน์ ตั้งเชยวิไล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาคริต ฉายวัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ หนองคาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาณี จันทร์พุฒ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุทัตตา ทองคำดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัฒน์นันตร์ หัสแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกขวัญ นาคพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เสมากูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ