พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
          1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีคุณธรรม
          2. จัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเพื่อนำสู่สากล
          3. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน