วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน
“ปัญญา สุวิชา ภวํโหตุ”
ผู้มีปัญญา มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ