ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยการรวมโรงเรียน 2 โรงเรียนเข้าด้วยกัน คือโรงเรียนประชานูทิศ กับโรงเรียนวัดหนองสรวง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2483 อาคารเป็นไม้มีมุขตรงกลางขนาด 8.50 x 30 เมตร ชั้นบน 5 ห้องเรียน ชั้นล่าง 5 ห้องเรียน
          การก่อสร้างอาคารเรียน ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 โดยขุนอักษร สารสิทธิ์ นายอำเภอหนองฉาง นายโท พิเดช ศึกษาธิการอำเภอหนองฉาง พระครูอุทิศธรรมวินัย (ตุ้ม จินตกสิกรรม) เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ และนายบุญศรี เศรษฐพานิช คหบดีตลาดหนองฉาง เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดหาที่ดิน และ ทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้าง มีผู้บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือในการก่อสร้างประมาณ 4,000 บาท จึงทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงชั้นบนชั้นเดียว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายธวัช แก้วเกษ เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้ต่อเติมขั้นล่างพร้อมทั้ง จัดทำโต๊ะม้านั่งนักเรียน ในการก่อสร้างอาคารชั้นล่างมี นายคำ เภตรา คหบดีบ้านหนองสรวง ได้บริจาคเงินส่วนตัว จำนวน 2,000 บาท จึงก่อสร้างสำเร็จ รวมแล้วทั้งสองชั้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท ได้นามว่าโรงเรียนประชาบาล 2 (อุทิศพิทยาคาร) ต่อมาได้เปลี่ยนนามใหม่ตามท้องที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ในปัจจุบัน คือ “โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)”
          เมื่อมีนักเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงได้งบประมาณก่อสร้างต่อเติมอีกด้านละ 2 ห้อง ทำ
ชั้นบน และชั้นล่าง รวมเป็นทั้งหมด 14 ห้อง โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณการประถมศึกษา ในปี พ.ศ.2496 ทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้น 1 ห้องเรียน และในปี พ.ศ.2517 ทางราชการได้ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับในท้องที่ตำบลหนองสรวง ถึงขั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในปีนี้ โรงเรียนจึงเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวนนักเรียน 15 คน และต่อมาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ
          ดังนั้นในปี พ.ศ.2513 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จ. ขนาด
6 X 9 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 120,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2513
          ในปี พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสร้างอาคารเรียนแบบ 008 อีก 1 หลัง ขนาดห้อง 6 X 9 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 228,500 บาท แต่ที่ดินไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง นายพรหม ขวัญสกุล หนองฉาง พร้อมด้วยนายประดิษฐิ์ สุวรรณวิทย์ได้ติดต่อขอที่ดินจาก
นายทวาย เศรษฐพานิช นายถวัลย์ วัฒโนภาส นางเสงี่ยม ปาลวัฒน์วิชัย และนายสำราญ ทองวิทยา จำนวน 2 ไร่เศษ สร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนสิงหาคม 2514 ปัจจุบันจำหน่ายและรื้อถอนในปีการศึกษา 2556
          เนื่องจากอาคาร เรียนหลังแรกได้ทำการก่อสร้างมานานปี และสร้างด้วยไม้เนื้ออ่อน จึงชำรุด ผุพังยากแก่การซ่อมแซม ทางโรงเรียนจึงของบประมาณสร้างใหม่แทนหลังเก่า โดยนายเกรียงศักดิ์ สำราญ ขณะดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษา อ.หนองฉาง ได้ติดต่อของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในงบประมาณ 2521 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017
ขนาด 6 X 9 X 90 เมตร จำนวน 10 ห้องเรียน งบประมาณ 1,171,200 บาท แต่ที่ดินไม่เพียงพอ พระครูอุทานธรรมนิเทศ (แปลง สะอาด) เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติพร้อมด้วยนายทองอิน สุขารมณ์ ครูใหญ่ ได้ติดต่อขอที่ดินจาก นายทวาย เศรษฐพานิช, นายถวัลย์ วัฒโนภาส และนางเสงี่ยม ปาลวัฒน์วิชัย จำนวน 5 ไร่ รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 13 ไร่ 0 งาน 65 ตารางวา อนึ่งที่ดินทั้งหมดนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
วัดหนองขุนชาติ แต่ทางวัดได้อนุญาตให้โรงเรียนได้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โรงเรียนนี้จึงอยู่ในความอุปการะของเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติตลอดมา
          อาคารแบบ 017 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน กันยายน 2521 ส่วนชั้นล่างของอาคารได้ต่อเติมเต็มรูปแบบเมื่อปีงบประมาณ 2527 เป็นเงิน 450,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน ป.1 จำนวน 8 ห้อง ป.2 จำนวน 2 ห้อง ป.3 จำนวน 2 ห้อง ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง อนุบาล 2 จำนวน 1 ห้อง และห้องพยาบาล ห้องมุขชั้นล่าง
          ในปีงบประมาณ 2527 ทางโรงเรียนยังได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 ขนาด 14 x 32 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 824,000 บาท ปัจจุบัน ใช้เป็นอาคารห้องสมุด
          ในปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด
6 x 9 x 45 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 2,515,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนปฐมวัย
10 ห้องเรียน
          ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 เป็นตึก 3 ชั้น ชั้นละ
6 ห้อง รวม 18 ห้อง งบประมาณก่อสร้าง 6,120,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง อนุบาล 2 จำนวน 2 ห้อง ป.2 จำนวน 6 ห้อง ป.3 จำนวน 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสื่อปฐมวัย
          ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.106/28 ขนาด
24 x 36 ม. ปัจจุบัน ใช้เป็นอาคารกีฬาและห้องประชุม
          ปีงบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 (ตึก 4 ชั้น) ใต้ถุนโล่ง ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน ป.4 - 6 ชั้นละ 7 ห้องเรียน
          ในปี พ.ศ.2543 ได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอหนองฉาง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ขอให้คงไว้ซึ่งชื่อเดิม เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนมาอย่างยาวนาน ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)” ตั้งแต่นั้นมา
          ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล (ตอกเข็ม) จำนวน 19,266,000 บาท ผู้รับเหมาได้ตอกเสาเข็มและเทตอม่อ เบิกเงินงวดที่ 1 ไป แล้วทิ้งงาน ในปีงบประมาณ 2557 ของบประมาณเพิ่ม และอนุมัติเพิ่มในปีงบประมาณอีก 5,120,300 บาท เริ่มก่อสร้างต่อโดย หจก.ศัตยาภิรมณ์ ก่อสร้าง (2533) กำหนดแล้วเสร็จ 2 เมษายน 2559
          ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 เป็นจำนวนเงิน 435,000 บาท
          ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งงบประมาณนี้มีความเป็นมาจากชุมชนไทยในนครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ได้บริจาคเงินช่วยเหลือ จำนวน 1.5 ล้านบาท และประธานมูลนิธิยุวทูตความดี อนุมัติเงินสมทบอีก 1 ล้านบาท รวมเป็นยอดบริจาค 2.5 ล้านบาท ให้โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี บูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนที่ถูกน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 แต่งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างอาคารเรียบแบบ 105/29 จำนวน
4 ห้องเรียน จึงทำเรื่องของบประมาณจาก สพฐ. สมทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,899,000 บาท สร้างเสร็จและทำพิธีเปิดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 โดยมี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และ อท. เกศณีย์ ผลานุวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเฉิ่นหยาง ปฏิบัติราชการทางกรมสารนิเทศ ได้ไปร่วมพิธีมอบโดยให้ชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารบัวแก้ววิทยา” สร้างแทนอาคารเรียนแบบ 008 ที่รื้อถอนออกไป ปัจจุบันใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องดนตรี 1 ห้อง ชั้นล่างต่อเติมเป็นห้องผู้บริหาร ห้องธุรการ ห้องประชุม และห้องพัสดุ
          ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 จำนวนเงิน 435,000 บาท และ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 เป็นจำนวนเงิน 599,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,034,000 บาท
          ปี 2558 โรงเรียนได้สร้างโรงอาหารให้นักเรียนขนาด กว้าง 16 เมตร ยาว 50 เมตร