ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.97 KB 75607
แต่งตั้งคณะครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 75604
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและการกำกับห้องสอบการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 75605
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.54 KB 75603
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.25 KB 75605
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวิดีทัศน์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 809.34 KB 75604
ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 75608
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุคแสดงในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 75604
แต่งตั้งมอบหมายงานในการปฎิบัติหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 75609
แต่งตั้งคณะครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนทัศนศึกษากรุงเทพมหานคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 75603
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 529.66 KB 75601
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 75605
ให้ข้าราชการครูควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.09 KB 75604
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 75603
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 75607
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 75606
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.2 KB 75606
แต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองขุนชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.62 KB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ป.1 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 75606
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 75605
ให้ข้าราชการครูศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาและด้านอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.29 KB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 75607
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทำบุญวันพระ (ธรรมะสุขใจ วัยใส ใส่ใจธรรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 75606
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฎิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน สาขาวิชาเอกประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 75605
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 712.89 KB 75604
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายคนดีของแผ่นดิน ยุวชน คนวัยใส โตไปไม่ทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 75606
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.89 KB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 904.19 KB 75609
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 75601
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 75605
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 75603
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการห้องเรียนเพิ่มศักยภาพวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 875.73 KB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Love say yes sex say no : คิดให้ได้ รักให้เป็น ในโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 75609
แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.02 KB 75607
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 75606
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการประกวดโครงงานอาชีพ(Best Practice) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 659.89 KB 75605
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.64 KB 75605
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.41 KB 75602
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรปฎิบัติงานนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.33 KB 75603
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.18 KB 75605
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 75608
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 75605
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 75605
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน(กรณีสลับวันมาเรียนภายใต้สถานณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 75605
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.57 MB 75604
แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่ประจำชั้นและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 75603
ให้บุคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.17 KB 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.45 KB 75599
แต่งตั้งข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 75604
แต่งตั้งคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่โรงเรียนธนาคารอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.82 KB 75599
แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 75606
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 75603
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมการใช้บัตรแทนเงินสด(e-money) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 75599
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.69 KB 75600
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำคณะสี ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.81 KB 75609
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 75598
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 75604
แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่ประจำชั้น และการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.47 KB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.11 KB 75599
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.22 KB 75599
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ประกอบรถรับส่งนักเรียนและผู้ประกอบการร้านค้าประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 75599
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครครูอัตรจ้างปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 75602
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 75599
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครครูอัตรจ้างปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 75607
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครครูอัตรจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 75603
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองและพบครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 75600
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.62 KB 75600
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 609.42 KB 75600
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 75599
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยุวูตจืตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 75602
มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลาหรทางการศึกษาปฎิบัติงาน ตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ Mini English (MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือหหนังสือเรียนโครงการห้องเรียนเพิ่มศักยภาพคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.62 KB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือโครงการห้องเรียนเพิ่มศักยาภาพภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.37 KB 75601
มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.57 KB 75601
แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.98 KB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน-จ่ายเงินประจำวันโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.82 KB 75600
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.66 KB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.75 KB 75599
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 75604
แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 75599
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 75607
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 75605
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 75603
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 75598
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 75604
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 75607
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 981.84 KB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1: ป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 832.27 KB 75603
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 75604
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.91 KB 75603
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1: ป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 75602
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 75603
แต่งตั้งหัวหน้างานธุรการ และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.13 KB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.04 KB 75601
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เเละเรขานุการพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.79 KB 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะนักเรียนสำหรับนักเรียนมาเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.78 KB 75602
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.01 KB 75601
แต่งตั้งพี่เลี้ยงเด้กปฐมวัยปฎิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.33 KB 75599
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 983.06 KB 75600
แต่งตั้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.54 KB 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการตวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.71 KB 75602
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 688.16 KB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถนักเรียนห้องเรียนเพิ่มศักยภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.28 KB 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและการกำกับห้องสอบการวัดผลปลายปีระดับประถมศึกษาปีที่1-6 และประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และ3ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.52 MB 75602
อนุญาติให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.88 KB 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี2563 (ฉบับที่1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 75598
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีประดับดาวลูกเสือดวงที่ 1,2 และ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 75602
แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมนักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชอุทัยโสภณ ปี พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 837.63 KB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 75600
แต่งตั้งคณะครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.97 KB 75601
แต่งตั้งข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 75604
แต่งตั้งข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานในโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกแบบประเมินสมรรถนะความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล 2-3 MEP และออกข้อสอบประเมินความรู้ความสามารถนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 972.62 KB 75600
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.49 KB 75599
ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 587.22 KB 75601
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 714.08 KB 75599
แต่งตั้งคณะกรรมการครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการเปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 517.82 KB 75603
แต่งตั้งคณะครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 75601
แต่งตั้งคณะครูควบคุมนักเรียนเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการหนองฉางวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 707.88 KB 75603
แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็วโครงการเพชรอุทัยครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.44 KB 75605
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1MEP ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 75602
แต่งตั้งข้าราชการครูฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนในขบวนแห่ประเพณี วัฒนธรรมงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 617.96 KB 75604
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักศูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 587.31 KB 75603
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของห้องเรียน MEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 (MEP) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และประเมินความรู้ความสามารถนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ แนะนำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 583.45 KB 75606
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลและบริการอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.88 KB 75601
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.59 KB 75600
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ดูแลให้บริการดอกไม้ ธูป เทียน ทอง จำหน่ายบัตรมัจฉางานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 ของวัดหนองขุนชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 75598
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 75601
แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมนักเรียนแสดงวงดนตรีลูกทุ่งอุทิศและแดนเซอร์ในงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 75738
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนห้องเพิ่มศักยภาพวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 75600
แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมการแสดงนักเรียนร่วมงานแถลงข่าวในงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.45 KB 75602
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรปฎิบัติงานนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.35 KB 75602
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมนักเรียนเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมนักเรียนเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 75600
แต่งตั้งนักเรียนเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมนักเรียนเดินทางไกลค่ายพักเเรมลูกเสือและยุวกาชาด 75600
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและนำยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.92 KB 75601
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 75603
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญวันพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 75661
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 75784
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด(กลุ่มที่6) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 75910
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญวันพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 76420
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายสิ่งแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 76649
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฎิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 76788
แต่งตั้งนักเรียนเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือสามัญและยุวกาชาด 77314