ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.97 KB 26979
แต่งตั้งคณะครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 26932
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและการกำกับห้องสอบการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 27113
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.54 KB 27077
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.25 KB 27171
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวิดีทัศน์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 809.34 KB 27203
ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 27314
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุคแสดงในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 26894
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 27005
แต่งตั้งมอบหมายงานในการปฎิบัติหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 27088
แต่งตั้งคณะครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนทัศนศึกษากรุงเทพมหานคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 27311
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 26970
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 529.66 KB 27241
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 27256
ให้ข้าราชการครูควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.09 KB 27147
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 27089
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 26911
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 27284
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.2 KB 27058
แต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองขุนชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.62 KB 27315
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ป.1 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 26942
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 26923
ให้ข้าราชการครูศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาและด้านอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.29 KB 27306
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 27159
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทำบุญวันพระ (ธรรมะสุขใจ วัยใส ใส่ใจธรรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 27209
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฎิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน สาขาวิชาเอกประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 26933
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 712.89 KB 27112
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 27288
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายคนดีของแผ่นดิน ยุวชน คนวัยใส โตไปไม่ทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 27016
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.89 KB 27180
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 27160
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 904.19 KB 27008
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 27272
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 26916
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 27320
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการห้องเรียนเพิ่มศักยภาพวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 875.73 KB 27139
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Love say yes sex say no : คิดให้ได้ รักให้เป็น ในโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 27105
แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.02 KB 26978
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 27242
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการประกวดโครงงานอาชีพ(Best Practice) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 659.89 KB 27010
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.64 KB 26953
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.41 KB 27188
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรปฎิบัติงานนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.33 KB 27057
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 26982
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.18 KB 27279
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 27104
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 26959
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 27007
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน(กรณีสลับวันมาเรียนภายใต้สถานณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 26899
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.57 MB 27272
แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่ประจำชั้นและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 27064
ให้บุคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.17 KB 27188
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 27300
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.45 KB 27239
แต่งตั้งข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 26992
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 26989
แต่งตั้งคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่โรงเรียนธนาคารอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.82 KB 27144
แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 27262
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 27016
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมการใช้บัตรแทนเงินสด(e-money) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 26891
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 27241
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.69 KB 27124
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำคณะสี ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.81 KB 27022
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 27286
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 27063
แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่ประจำชั้น และการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.47 KB 27248
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.11 KB 27101
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.22 KB 27104
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ประกอบรถรับส่งนักเรียนและผู้ประกอบการร้านค้าประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 27069
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 26963
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 27330
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครครูอัตรจ้างปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 26950
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 27286
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครครูอัตรจ้างปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 27218
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครครูอัตรจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 27231
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองและพบครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 27035
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.62 KB 27183
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 609.42 KB 27205
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 26900
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยุวูตจืตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 27312
มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลาหรทางการศึกษาปฎิบัติงาน ตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ Mini English (MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 27026
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือหหนังสือเรียนโครงการห้องเรียนเพิ่มศักยภาพคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.62 KB 26937
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือโครงการห้องเรียนเพิ่มศักยาภาพภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.37 KB 27174
มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 27131
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.57 KB 27094
แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.98 KB 27178
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน-จ่ายเงินประจำวันโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.82 KB 27240
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.66 KB 26961
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.75 KB 27019
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 27089
แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 27277
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 26986
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 27253
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 26909
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 26990
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 27331
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 27163
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 27189
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 27019
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 27241
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 27258
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 981.84 KB 27098
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1: ป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 832.27 KB 27247
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 27240
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 27265
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 27055
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.91 KB 27164
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1: ป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 26992
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 26921
แต่งตั้งหัวหน้างานธุรการ และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.13 KB 27104
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.04 KB 27113
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เเละเรขานุการพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.79 KB 27287
แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะนักเรียนสำหรับนักเรียนมาเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.78 KB 26899
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.01 KB 27019
แต่งตั้งพี่เลี้ยงเด้กปฐมวัยปฎิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.33 KB 27148
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 983.06 KB 27096
แต่งตั้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.54 KB 27076
แต่งตั้งคณะกรรมการตวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.71 KB 26984
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 688.16 KB 27022
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถนักเรียนห้องเรียนเพิ่มศักยภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 27020
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.28 KB 27063
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและการกำกับห้องสอบการวัดผลปลายปีระดับประถมศึกษาปีที่1-6 และประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และ3ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.52 MB 27237
อนุญาติให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.88 KB 26908
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี2563 (ฉบับที่1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 27282
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 27312
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีประดับดาวลูกเสือดวงที่ 1,2 และ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 27215
แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมนักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชอุทัยโสภณ ปี พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 837.63 KB 26992
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 27126
แต่งตั้งคณะครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.97 KB 27130
แต่งตั้งข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 27193
แต่งตั้งข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานในโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 27016
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกแบบประเมินสมรรถนะความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล 2-3 MEP และออกข้อสอบประเมินความรู้ความสามารถนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 972.62 KB 27140
มอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.49 KB 27288
ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 587.22 KB 26930
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 714.08 KB 27279
แต่งตั้งคณะกรรมการครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการเปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 517.82 KB 27296
แต่งตั้งคณะครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 27143
แต่งตั้งคณะครูควบคุมนักเรียนเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการหนองฉางวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 707.88 KB 27252
แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็วโครงการเพชรอุทัยครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.44 KB 27206
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1MEP ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 27126
แต่งตั้งข้าราชการครูฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนในขบวนแห่ประเพณี วัฒนธรรมงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 617.96 KB 26917
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักศูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 587.31 KB 27010
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของห้องเรียน MEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 27087
แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 (MEP) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 27168
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และประเมินความรู้ความสามารถนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 27075
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ แนะนำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 27120
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 26909
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 583.45 KB 26924
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลและบริการอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.88 KB 27165
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.59 KB 27031
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ดูแลให้บริการดอกไม้ ธูป เทียน ทอง จำหน่ายบัตรมัจฉางานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 ของวัดหนองขุนชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 26965
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 27227
แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมนักเรียนแสดงวงดนตรีลูกทุ่งอุทิศและแดนเซอร์ในงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 27019
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 27039
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนห้องเพิ่มศักยภาพวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 27026
แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมการแสดงนักเรียนร่วมงานแถลงข่าวในงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.45 KB 27018
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรปฎิบัติงานนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.35 KB 26910
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมนักเรียนเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 27172
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมนักเรียนเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 27249
แต่งตั้งนักเรียนเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 27327
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมนักเรียนเดินทางไกลค่ายพักเเรมลูกเสือและยุวกาชาด 27255
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและนำยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.92 KB 27074
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 27187
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญวันพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 27257
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 27273
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด(กลุ่มที่6) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 27257
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญวันพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 27323
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายสิ่งแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 27258
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฎิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 27056
แต่งตั้งนักเรียนเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือสามัญและยุวกาชาด 27305