เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

            ภายในปี 2566 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) เป็นโรงเรียนชั้นนำ จัดการศึกษาตามมาตรฐานชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

            1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมความถนัดตามศักยภาพของผู้เรียน
            2. จัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
            3. จัดการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
            4. บริหารงานโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
            5. สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็งโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
            6. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย
            7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


เป้าประสงค์

            1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจของตน
            2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอย่างของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
            3. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เอี้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
            5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน
            6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
            7. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
^