เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อครูชั้น ป.5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา  ธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรี
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพรทิพย์  จิตรพีระ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา กิ่มเทิ้ง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์, การสอนคณิตศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางปรางแก้ว  คำมี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำเพชร  พรมมาศ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรา  วาสนา
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สหกรณ์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฎศิลป์ไทย
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายอาณัฐ ไตรศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงหา กลิ่นชมภู
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางอารีย์  พันธุ์อ้น
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การพัฒนาชุมชน
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภวรรณ ชังชั่ว
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ชื่อ-นามสกุล : 
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : 
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัฐกานต์ ยิ้มพะ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
^