เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อครูชั้น ป.4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชล โกส้ม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ  วิชนี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤษณา สิงห์ชาติ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางเบ็ญจา  วงษ์แหวน
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ชื่อ-นามสกุล : นางกรวรรณ  แย้มศรี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทุติยาภรณ์  นพรัตน์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี  สอนเมือง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงดาว ไตรศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ชื่อ-นามสกุล : 
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐภัทร์ สอาด
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร เดียวตระกูล
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย, หลักสูตรและการสอน
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ชื่อ-นามสกุล : นางชาติรส  เสาวมาลย์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์, การบริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถนนท์ จำปาหวาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์เพ็ญ จั่นเจริญ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ชื่อ-นามสกุล : นายประพัฒน์ พิลึก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนนาฎศิลป์สังคีต
สอนวิชา : 
^