เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อครูชั้น ป.3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางกุลนิภา  พันธุ์มาก
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์พิทักษ์  ศรลัมพ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร  สุขเสือ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชวงศ์ เสมากูล
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : 
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ชื่อ-นามสกุล : นางพจนา ศรีโกมล
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญญลักษณ์  ศิริมิลินทร์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ชื่อ-นามสกุล : นางปัญทิพย์  เพียราชโยธา
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพฤษภา ขุนสิงโต
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฎศิลป์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร  แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเหลือ  เหมะ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญตา  โกส้ม 
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ชื่อ-นามสกุล : 
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนิสา ชะตาชน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ชื่อ-นามสกุล : นางอมรรัตน์ อินสอน
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนันชิดา หนองคาย
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ, นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสระ กีตา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีสากล
สอนวิชา : 
^