เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อครูชั้น ป.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแก้วใจ เจิมเมือง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา  โชติธนะ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงรัตน์ อินทรีย์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : ประถมศึกษา, หลักสูตรและการสอน
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัญญา รักเกษตร์กรรม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งอรุณ  ทรงวารี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลเนตร  เก่งเขตรกรณ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกวรรณ  พัฒโนทัย
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สุขศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุทธธิดา ชูศรสาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ชื่อ-นามสกุล : นางชณิตา  บรรเทิงจิตต์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรกรรม
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร เอ็มรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฎศิลป์ไทยศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธยาน์ สิงห์เวียง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : คศ.1
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ, หลักสูตรและการสอน
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมลจิตต์  ศรีสละ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ชื่อ-นามสกุล : นางธนาทิพย์  กิตติกาญจนนนท์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ชื่อ-นามสกุล : นางชัยพฤกษ์  เทียนลำ 
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลละออ  เรืองสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
ชื่อ-นามสกุล : นางมาสกาญจน์  บุญหนุน
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สุขศึกษา
สอนวิชา : 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 MEP
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑารัตน์ นาควัน
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิชาเอก : ประถมศึกษา, การบริหารการศึกษา
สอนวิชา : 
^