เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อครูชั้น อ.3

ชั้นอนุบาล 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางพนารัตน์ สุขศรีชวลิต
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 3/2
ชื่อ-นามสกุล : นางวันวิสาข์ ศรีสด
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 3/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนัญญา ดารารัสมี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 3/4
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี เตชะนา
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 3/5
ชื่อ-นามสกุล : นางดารารัตน์  วารี
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 3/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนีรัตน์  แสงคุ้ม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
ชั้นอนุบาล 3/7
ชื่อ-นามสกุล : นางอุมาพร เส็งจีน
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
ประสบการณ์การสอนปฐมวัย : .... ปี
^