สารสัมพันธ์ อ.น.ช.
รางวัลการแข่งขันการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับชั้น ป.1-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย) ระดับชั้น ป.1-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ป.1-ป.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันขับร้องเเพลงไทลูกทุ่ง (หญิง) ระดับชั้น ป.1-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับชั้น ป.1-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Imromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเวทคณิตระดับชั้น ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1-ป.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบาย ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65